Statut

S T A T U T „WSZECHNICA KONSTANCIŃSKA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie pod nazwą ”WSZECHNICA KONSTANCIŃSKA” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 z 1989 r.poz. 104 z póź. zm. / oraz niniejszego Statutu.

§2.
Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Konstancin-Jeziorna.

§3.
a) Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
b) Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność na terenie innych państw w szczególności wśród Polonii, zachowując prawo tam obowiązujące.

§4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieoznaczony.

§5.
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

§6.
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Dla prowadzenia swoich działań może powołać biuro i zatrudniać pracowników.

§7.
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: ”WSZECHNICA KONSTANCIŃSKA”. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego /logo/, odznaki organizacyjnej. Wzór pieczęci, znaku graficznego i odznaki określą uchwały Zarządu stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§8.
1. Celem stowarzyszenia jest udział w życiu publicznym zgodnie z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz kultywowanie posta patriotycznych obywateli poprzez:
a) działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną zmierzającą do zachowania w pamięci wydarzeń, miejsc, oraz bohaterów historycznych, ludzi kultury, przede wszystkim związanych z Gminą Konstancin-Jeziorna.
b) kultywowanie tradycji narodowych i ochrona dziedzictwa narodowego
c) rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu
d) inspirowanie i wspieranie inicjatyw wspomagających rodzinę, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
e) działalność charytatywna.

§9.
1.Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i patriotycznych społeczności lokalnej, zwłaszcza u młodzieży i dzieci;
b) realizacja filmów dokumentalnych, reportaży, płyt muzycznych, słuchowisk, wydawanie innych publikacji w tym cyklicznego biuletynu historyczno-publicystycznego, o tematyce chrześcijańskiej, historycznej, patriotycznej i bieżących sprawach publicznych.
c) organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, koncertów, spektakli, wystaw popularyzujących tradycje: chrześcijańską, historyczną, patriotyczną oraz dotyczących bieżących spraw publicznych
d) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej;
e) wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
f) organizowanie i świadczenie pomocy na rzecz rodzin wielodzietnych i osób potrzebujących pomocy;
g) podjęcie współpracy z polskimi i zagranicznymi mediami mającą na celu realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia

§10.
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą posiadać jedynie status członka wspierającego.
2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Członków wspierających
3. Stowarzyszenie ma prawo nadawania tytułów i godności honorowych.

§11.
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do stowarzyszenia.
2. Przyjęcie nowych członków następuje na podstawie decyzji Prezydium Zarządu stowarzyszenia w terminie miesiąca od daty złożenia deklaracji. Warunek ten niedotyczy członków – założycieli stowarzyszenia.
3. Od decyzji o nieprzyjęciu w poczet członków stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
4. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która wniosła na rzecz stowarzyszenia pomoc materialną.
5. Decyzję o członkostwie wspierającym podejmuje Prezydium Zarządu stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególnie znaczący wkład do realizacji celów stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wspomagajego działalność.
7. Uchwałę o nadaniu tytułu honorowego członka stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu stowarzyszenia.

§12.
1. Członkowie zwyczajni mają:
– bierne i czynne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia,
– prawo udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach organizowanych przez stowarzyszenie,
– prawo zgłaszania wniosków i pytań do władz stowarzyszenia.
2. Podstawowymi obowiązkami członków stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz stowarzyszenia oraz regulowanie składek członkowskich.

§13.
Członkowie wspierający, działający osobiście lub przez swojego przedstawiciela, oraz członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa wyborczego.

§14.
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje:
a) na skutek pisemnej deklaracji o wystąpieniu ze stowarzyszenia
b) wykluczenia przez Prezydium Zarządu na skutek:
– rażącego naruszenia zasad statutowych stowarzyszenia lub uchwał i postanowień władz stowarzyszenia
– braku aktywnej działalności na rzecz stowarzyszenia
c) śmierci członka stowarzyszenia.
2. Od decyzji Prezydium Zarządu o wykluczeniu ze stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§15.
1. Władzami stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Członków
– Zarząd (do 6 osób)
– Komisja Rewizyjna (do 4 osób)
2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§16.
1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
3. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje raz do roku Zarząd stowarzyszenia jako zebranie sprawozdawcze. Co trzy lata Zarząd stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie miesiąca od podjęcia uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub od daty wpłynięcia wniosku Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia członków stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad.
6. Wybory władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu tajnym.

§17.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określanie podstawowych kierunków działania stowarzyszenia
2. uchwalanie zmian w Statucie
3. uchwalanie liczby członków Zarządu stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na najbliższa kadencję
4. wybór członków Zarządu stowarzyszenia
5. wybór członków Komisji Rewizyjnej
6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu
8. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
9. podejmowanie uchwały o nadaniu tytułu członkostwa honorowego stowarzyszenia
10. odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jegomajątku.

§18.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków stowarzyszenia uprawnionych do
głosowania.

§19.
W przypadku utraty mandatu sprawowania funkcji we władzach stowarzyszenia /na skutek śmierci, decyzji o rezygnacji ze sprawowania funkcji, lub wykluczenia ze stowarzyszenia/ mandat otrzymuje osoba, która w głosowaniu otrzymała kolejno największa ilość głosów.

Zarząd

§20.
Zarząd ze swego grona wybiera Prezydium w składzie:
– Prezes stowarzyszenia
– Wiceprezes
– Sekretarz
– Skarbnik
– Członek Prezydium

§21.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością stowarzyszenia
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
3. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
5. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
8. ustalanie wysokości składki członkowskiej
9. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członka Zarządu
10. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

§22.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzeniem Zarządu kieruje Prezes stowarzyszenia lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§23.
Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącymi sprawami stowarzyszenia
2. zwoływanie posiedzeń Zarządu stowarzyszenia
3. przedstawianie Zarządowi informacji o podejmowanych decyzjach i realizacjiuchwałWalnego Zebrania i Zarządu stowarzyszenia
4. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich.
5. zatrudnianie pracowników biura stowarzyszenia

§24.
1. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb. Posiedzenie Prezydium Zarządu zwołuje Prezes stowarzyszenia lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
2. Decyzje Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Prezydium w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

§25.
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Posiedzenia zwołuje i kieruje pracami Komisji jej Przewodniczący lub Sekretarz.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej 3 członków Komisji w tym Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji.

§26.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia
2. ocena pracy Zarządu, jego sprawozdań merytorycznych i finansowych
3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym ZebraniaCzłonków
4. wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium
5. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

§27.
Majątek stowarzyszenia stanowią:
1. składki członkowskie
2. darowizny, zapisy i spadki
3. środki pochodzące ze zbiórek publicznych prowadzonych po uzyskaniustosownego zezwolenia
4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

§28.
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania, obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§29.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes stowarzyszenia lub Wiceprezes i Skarbnik stowarzyszenia działający łącznie.
2. W innych sprawach, nie skutkujących zaciąganiem zobowiązań, stowarzyszenie reprezentują dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§30.
Uchwałę o zmianie Statutu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§31.
1. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa w drodze uchwały sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Komentarze są wyłączone.